Biz hakda

Tebigy we emeli daş üpjünçiligine üns beriň

Ajaýyp hil, bäsdeşlik bahalary, ygtybarly hyzmat

Biz kim?

Çeşme toparytebigy mermer, granit, oniks, agat, kwars, trawertin, şifer, emeli daş we beýleki tebigy daş materiallaryny gönüden-göni öndüriji we üpjün ediji hökmünde.Kärhana, zawod, satuw, dizaýn we gurnama toparyň bölümleriniň arasynda.Topar 2002-nji ýylda esaslandyryldy we häzirki wagtda Hytaýda bäş sany karýer bar.Zawodymyzda kesilen bloklar, plitalar, plitkalar, suw çüýşesi, basgançaklar, hasap üstleri, stol üstleri, sütünler, etek, suw çüwdürimleri, heýkeller, mozaika plitalary we ş.m. ýaly dürli awtomatlaşdyryş enjamlary bar we 200-den gowrak ökde işçi işleýär. ýylda azyndan 1,5 million inedördül metr kafel öndürip biler.

Döredildi
Işleýär
1-nji blok
maşyn 2
2-nji blok
maşyn
3-nji blok
suw jet kesiji maşyn
mermer kesýän maşyn
Awtomatiki ýuwujy maşyn

Biz näme edýäris?

Çeşme topary has köp daş material saýlamalary we mermer we daş taslamalary üçin bir bitewi çözgüt we hyzmat bar.Uly zawod, ösen maşynlar, has gowy dolandyryş stili we hünärmen önümçilik, dizaýn we gurnama işgärleri bilen şu güne çenli.Dünýäde hökümetiň binalary, myhmanhanalar, söwda merkezleri, willalar, kwartiralar, KTV we klublar, restoran, hassahanalar we mekdepler ýaly köp sanly taslamany tamamladyk we gowy abraý gazandyk.Materialseriňizde ýokary hilli önümleriň ygtybarly ýerine ýetirilmegini üpjün etmek üçin materiallary saýlamak, gaýtadan işlemek, gaplamak we eltip bermek üçin berk talaplary ýerine ýetirmek üçin ähli tagallalary edýäris.Sizi kanagatlandyrmak üçin elmydama çalyşarys.

Hongkong Disneýlend 1
20210813174814
villa üçin granit plitkalar

NYME ÜÇIN GEL?? R?

Iň täze önümler

Tebigy daş we emeli daş üçin iň täze we iň oňat önümler.

KAD DIZAYNI

Ajaýyp CAD topary, tebigy daş taslamaňyz üçin 2D we 3D hödürläp biler.

GYSGAÇA SYITYASAT BOLANMASY

Productshli önümler üçin ýokary hilli, ähli jikme-jiklikleri barlaň.

Dürli materiallar bar

Mermer, granit, oniks mermer, agat mermer, kwars plitasy, emeli mermer we ş.m.

BIR STOP SOLUTION ÜPJÜNÇI

Daş plitalardan, plitkalardan, taýakdan, mozaikadan, suwdan ýasalan mermerden, oýulyp ýasalan daşdan, pürslerden we örtüklerden we ş.m. ýöriteleşiň.

SGS tarapyndan daş önümleriniň synag hasabatlary

Daş önümlerimiziň köpüsi, ýokary hilli önümleri we iň gowy hyzmaty kepillendirmek üçin SGS tarapyndan synagdan geçirildi we tassyklandy.

SGS şahadatnamasy barada

SGS dünýäde öňdebaryjy gözleg, barlamak, synag we sertifikat kompaniýasydyr.Hil we bitewilik üçin global görkeziji hökmünde ykrar edildi.
Synag: SGS, bilimleri we tejribeli işgärler bilen işleýän, synag desgalarynyň global ulgamyny saklaýar, töwekgelçiligi azaltmaga, bazara çykarmaga we önümleriňiziň hilini, howpsuzlygyny we öndürijiligini degişli saglyk, howpsuzlyk we kadalaşdyryjy standartlara garşy synamaga mümkinçilik berýär.

Sergiler

2016 STON FAIR XIAMEN

2017 STON FAIR XIAMEN

2017 BIG 5 DUBAI

2018 STONE FAIR XIAMEN

2018 ABŞ

2019 STONE FAIR XIAMEN

Müşderiler näme diýýärler?

g654 granit1243

Maýkl

Gowy!Bu ajaýyp mermer plitalary üstünlikli aldyk, hakykatdanam ajaýyp, ýokary hilli we ajaýyp gaplamada gelýär, indi taslamamyzy başlamaga taýyn.Ajaýyp toparlaýyn işiňiz üçin köp sag boluň.

g654 granit1239

Ally

Hawa, Merýem, hoşniýetli yzarlanyňyz üçin sag boluň.Olar ýokary hilli we ygtybarly bukjada gelýär.Şeýle hem, gyssagly hyzmatyňyza we gowşuryşyňyza ýokary baha berýärin.Tks.

g654 granit1606

Ben

Aşhanamyň bu ajaýyp suratlaryny has ir ibermedigiňiz üçin bagyşlaň, ýöne ajaýyp boldy.

g654 granit1241

Devon

Kalakatta ak mermerden gaty begenýärin.Plitalar hakykatdanam ýokary hilli.