Önümler

 • Öýüň içerki dizaýn diwar sungaty bezegi, otag üçin ak agat mermer

  Öýüň içerki dizaýn diwar sungaty bezegi, otag üçin ak agat mermer

  Material: Tebigy agat dilimleri
  Bu çeper eser, elde ýasalan ussatlygyň şekili bolup, döretmek üçin köp wagt we üns gerekdi.Material agat daş bölekleri.Onuň näderejede ünsli we mähir bilen ýasalandygyny göz öňünde tutup, ýakynlaryňyz üçin ajaýyp sowgat.
 • Vanna otagy birleşdirilen ak sintirlenen daş 48 leeke çüýşeli boşluk 48 inç

  Vanna otagy birleşdirilen ak sintirlenen daş 48 leeke çüýşeli boşluk 48 inç

  Häzirki wagtda hammamymyzda biderek üst we çüýşäniň üç sany materialy bar, bu süzülen daş bölek çüýşesi, keramiki lýuboý, keramiki lýubka bilen süzülen daş boşluk.Bu üç dürli material çüýşesi, hemmesiniň öz artykmaçlyklary we kemçilikleri bar, 100 göterim kämillige ýetmek mümkin däl.Indi täze önüm hödürlemek isleýäris, ýokardaky üç sany biderek lýubkanyň gysga wagtlyk çykmagynyň öňüni alyp biler, şeýle hem ähli artykmaçlyklaryny kesgitläp biler, bu biziň sintirlenen daş integral galyplarymyz..Agny, lýuboý we biderek üst, ýokary, bir bölek biderek çüýşäniň bahasynyň owadanlygyna goşmaça, gaýtadan işlemek we şekillendirmek gaty amatly.
 • Tebigy goňur damarlar aşhana taýagy üçin tokaý ýaşyl mermer

  Tebigy goňur damarlar aşhana taýagy üçin tokaý ýaşyl mermer

  Rainagyş tokaýynyň ýaşyl mermer plitasy, goýy ýaşyl we goňur reňkli ajaýyp nagyşlary özünde jemleýän ajaýyp we täsin tebigy daşdyr.Bu goýy ýaşyl mermer, islendik ýeriň bezegini ýokarlandyrjak baý we çylşyrymly görnüşi üpjün edip, islendik söwda nokady ýa-da içerki goşundylar üçin ajaýyp saýlawdyr.Reňk we nagyşlar boýunça özboluşly üýtgemegi, her bir eseri haýran galdyrjak birmeňzeş görnüş berýär.Öýüňize ýa-da edaraňyza ajaýyplyk goşmak isleýärsiňizmi, ýagyş tokaýynyň ýaşyl mermer plitasy, göwnüňizi ýykmajak wagtlaýyn we köptaraply saýlawdyr.
 • Diwar poly üçin gowy bahaly pyşdyl vento oracle gara mermer plitalar

  Diwar poly üçin gowy bahaly pyşdyl vento oracle gara mermer plitalar

  “Oracle Black Mermer” tebigatyň hakyky täsinligi bolup, ony görýänleriň hemmesini özüne çekýän ajaýyp gözellik bilen öwünýär.Ajaýyp gara fon we çylşyrymly ak damar bilen bu mermer, islendik giňişlige çylşyrymlylyk goşup, nepisligi görkezýär.
 • Vanna otagy üçin stilewropa stilinde erkin mermer daş ýuwulýan basseýn

  Vanna otagy üçin stilewropa stilinde erkin mermer daş ýuwulýan basseýn

  Üýtgeşik ýuwujy basseýn, aýratyn aýratynlyklary bolan tebigy daş blokdan ýasalýar.Freestanding pyýada mermer daş ýuwulýan basseýn islendik hammamda nepislik we ajaýyplyk getirýär.
 • Iň oňat baha wolga gök granit çydamly taýaklar we plitkalar

  Iň oňat baha wolga gök granit çydamly taýaklar we plitkalar

  Wolga Mawy Granit ajaýyp gök-çal fon we ýalpyldawuk kümüş we gara mineral ýataklary bilen bahalandyrylýan ajaýyp tebigy daşdyr.Bu üýtgeşik granit Ukrainadan gelýär we dürli öý we täjirçilik goşundylary üçin ajaýyp saýlawdyr.
 • Ajaýyp döwrebap jaý basgançakly kalakatta ak mermer basgançaklaryň dizaýny

  Ajaýyp döwrebap jaý basgançakly kalakatta ak mermer basgançaklaryň dizaýny

  Wagtlaýyn gözelligi, ýokary hilli we deňsiz-taýsyz işlemegi üçin Calacatta Ak Mermer basgançagyny saýlaň.Mermer basgançaklarymyz barada has giňişleýin maglumat almak ýa-da taslamaňyz üçin aýratyn baha almak üçin şu gün bize ýüz tutuň.
 • Hytaý panda mermer plitkalar basgançaklary gara we ak mermer basgançaklar

  Hytaý panda mermer plitkalar basgançaklary gara we ak mermer basgançaklar

  Ak Panda Mermer bilen ýalpyldawuk kafel bilen şu gün ajaýyp wizual täsir dörediň we giňişligiňizi indiki derejä çykaryň!
 • Villa bezegleri satuwa çykarylan iri tebigy gara agat daş plita

  Villa bezegleri satuwa çykarylan iri tebigy gara agat daş plita

  Agate mermer plita owadan we ulanmaga aňsat daş bolup, ozal lýuksyň özeni hasaplanýar.Bu hem owadan, hem gaty, bu aşhanalar we pollar ýaly dürli programmalar üçin ajaýyp saýlawy edýär.Wagtlaýyn daş, sebäbi ony emele getiren güýçli yssy we basyş sebäpli, hek daşyndan we beýleki deňeşdirip boljak tebigy daşlardan has gowy urulmagyna we çyzylmagyna garşy durar.Onuň ajaýyp reňkleri we "mermer" nagyşlary her gezek tapawutlandyrýar, müşderileriňiziň her biriniň mermer plita ýüzlerine özboluşly we inçe täsir edýär.Agat daş plita Kofe / nahar stolunyň ýokarsy, ýokarky üst, diwar paneli, pol we ş.m. ulanylyp bilner.Ululygy siziň aýratynlyklaryňyza düzedilip bilner.
 • Lomaý tebigy daş plita Hytaý biderek üst üçin jade kylin goňur mermer

  Lomaý tebigy daş plita Hytaý biderek üst üçin jade kylin goňur mermer

  Kylin Mermer Hytaýda gazylan köp reňkli mermerdir.Bu daş daşarky we içerki diwar we pol goşundylary, ýadygärlikler, ussahanalar, mozaika, suw çüwdürimleri, howuz we diwar gaplamak, basgançaklar, penjireler we beýleki dizaýn taslamalary üçin amatlydyr.Şeýle hem Jade Kylin Onyx, Onyx Kylin, Jade Kylin Mermer, Kylin Onyx, Kylin Onyx Mermer, Jade Unicorn, Antique River Mermer diýlip atlandyrylýar.Kylin Mermer ýalpyldawuk, kesilen, gumly, gaýaly, gum bilen örtülen, ýykylan we ş.m.

  Kylin mermer köp ýyl bäri meşhur bolup, dürli ýerlerde, esasanam biderek depäni talap edýän hammamlarda işlemek üçin gurluşygynda kämilleşdirilipdir.Mermerden ýasalan biderek üst, aňsat zaýalanmaýan we köplenç köp öýlerde ulanylýan gaty materialdyr.
 • Mermer gülli oýma heýkeltaraş diwar sungaty, Villa üçin daşdan ýasalan relýefler

  Mermer gülli oýma heýkeltaraş diwar sungaty, Villa üçin daşdan ýasalan relýefler

  Reliefeňil oýma diýlip atlandyrylýan heýkeltaraşlyk usulynda materialyň düzüm bölekleri materialyň berk öň tarapyna berk berkidilýär."Reliefeňillik" sözi latynça "relevo" sözünden gelip çykýar we "ýokary galmak" manysyny berýär.Gark bolan, beýik we pes relýef heýkelleri üç esasy kategoriýadyr.Orta relýef, stiacciato we garşy relýef beýleki üç, ýöne adaty bolmadyk relyef heýkeltaraşlygydyr.
 • Hytaý granit öndürijileri pol üçin ajaýyp mis dune goňur kwarsit

  Hytaý granit öndürijileri pol üçin ajaýyp mis dune goňur kwarsit

  Elegant Brown, gyzyl we reňkli zolakly we umumy goňur äheňli Braziliýada gazylan goňur kwarsdyr.Jaýlanan we deri önümleri hem hödürlenýär.Dizaýner şekilleri we özüne çekiji bezeg zatlary, reňkleriň garyndysynyň we heňleriň diapazonynyň döredýän ajaýyp täsirleri sebäpli ýasalyp bilner.Elegant Brown, içerde we daşarda ulanmak üçin ajaýyp dykyz, ýokary çydamly daşdyr.Pol, diwarlary, stollary we taýaklary bezemek üçin ulanylyp bilner.
  Bu madda aşgazana garşy deňeşdirilende güýçli garşylyga eýedir.Mohs şkalasynda 7 ýa-da ondan ýokary reýting bar.Granit ýa-da kwars bu kategoriýadaky adaty materiallardyr.
123456Indiki>>> Sahypa 1/26