Deri pol we basgançaklar üçin mutlak arassa gara granit

Gysga düşündiriş:

Bu daş hytaý arassa gara granit bolup, görünýän tapawutlar ýa-da kemçilikler ýok.Mütl blackq gara içerde we daşarda ulanmak üçin amatlydyr we aşhana otaglaryna, pollara, basgançaklara, diwar örtügine, ýaşaýyş jaýyna we lýubkalara we ş.m. ulanylyp bilner. Mutlak gara deri granit plitalary köpçülik ýerlerinde ulanmak üçin amatlydyr.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Wideo

Düşündiriş

Haryt ady

Deri pol we basgançaklar üçin mutlak arassa gara granit

Material

100% tebigy granit daşy

Reňk

Arassa gara

Tamamla

pörtülen ýer, abraýly ýer, ýanýan ýer, gyrymsy agaç, ananas üstü, tebigy bölünen ýer, gum bilen örtülen ýer, deri gutarmak,gadymy we ş.m.

Galyňlyk

1.8 sm, 2 sm, 3 sm…

Arza

Içeri weeyzkydiwar poly,Aşhana otagy, basgançaklar, liftiň çarçuwasy, hammam,we ş.m.

Hil barlagy

Reňk tapawudyna gözegçilik
Ölçeg çydamlylygy: ± 1 mm
Bölek tarapyndan barlanan bölek

Gaplamak

GüýçliAgaç sandyk

Eltip bermek jikme-jigi

7-15 Sargyt tassyklanylandan soň iş güni

Satuwdan soň hyzmat

Onlaýn tehniki goldaw

Taslamanyň çözgüdi

Grafiki dizaýn, 3D model dizaýny, taslamalar üçin umumy çözgüt, Kategoriýalary birleşdirmek

Dizaýn stili

Döwrebap

Gelip çykan ýeri

Hytaý

Logistika tertibi

Okean gämi gatnawy, gury ýer transporty, howa gatnawy

Bu daş hytaý arassa gara granit bolup, görünýän tapawutlar ýa-da kemçilikler ýok.Mütl blackq gara içerde we daşarda ulanmak üçin amatlydyr we aşhana otaglaryna, pollara, basgançaklara, diwar örtügine, ýaşaýyş jaýyna we lýubkalara we ş.m. ulanylyp bilner. Mutlak gara deri granit plitalary köpçülik ýerlerinde ulanmak üçin amatlydyr.

arassa gara granit1475 arassa gara granit1477 arassa gara granit1479

Gara granit daşlary dünýä bazaryna uly isleg bildirýär.Deri gutarmak üçin düýbünden gara granit plitalary gaýtadan işlemek şu ýerden tapylyp bilner.Polisiýa işgärleriniň klubynda meşhur.Müşderilerimiz asma netijäniň bu suratlaryny aldylar.

arassa gara granit1731 arassa gara granit1733 arassa gara granit1735 arassa gara granit1738 arassa gara granit1740 arassa gara granit1742 arassa gara granit1744 arassa gara granit1746

Kompaniýanyň tertibi

“Rising Source Group” -da has köp daş material saýlamalary we mermer we daş taslamalary üçin bir bitewi çözgüt we hyzmat bar.Uly zawod, ösen maşynlar, has gowy dolandyryş stili we hünärmen önümçilik, dizaýn we gurnama işgärleri bilen şu güne çenli.Dünýäde hökümetiň binalary, myhmanhanalar, söwda merkezleri, willalar, kwartiralar, KTV we klublar, restoran, hassahanalar we mekdepler ýaly köp sanly taslamany tamamladyk we gowy abraý gazandyk.Materialseriňizde ýokary hilli önümleriň ygtybarly ýerine ýetirilmegini üpjün etmek üçin materiallary saýlamak, gaýtadan işlemek, gaplamak we eltip bermek üçin berk talaplary ýerine ýetirmek üçin ähli tagallalary edýäris.Sizi kanagatlandyrmak üçin elmydama çalyşarys.

g603 granit2730

arassa gara granit2505
arassa gara granit2511
arassa gara granit2516
arassa gara granit2509
arassa gara granit2514
arassa gara granit2519

Taslamamyz

arassa gara granit2539

Gaplamak we eltip bermek

arassa gara granit2561

Gaplaýyşlarymyz beýlekiler bilen deňeşdirilýär

arassa gara granit2598

Şahadatnamalar

Daş önümlerimiziň köpüsi, ýokary hilli önümleri we iň gowy hyzmaty kepillendirmek üçin SGS tarapyndan synagdan geçirildi we tassyklandy.

juparana çal granit3290

Sorag-jogap

Töleg şertleri haýsylar?
Adatça, 30% öňünden töleg talap edilýär, galanlary resminamalary alandan soň.

Nädip nusga alyp bilerin?
Mysal aşakdaky şertlerde berler:
Hil barlaglary üçin 200X200mm-den az mermer nusgalary mugt berlip bilner.
Müşderi nusga ugratmagyň bahasy üçin jogapkärdir.

Durnukly daş çig mal üpjünçiligi barmy?
Uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklary, 1-nji ädimden önümlerimiziň ýokary hilini üpjün edýän çig mal bilen üpjün edijiler bilen saklanýar.
Getirmegiň wagty näçe?
Umuman, mukdary 1x20ft konteýnerden az bolsa:
(1) plitalar ýa-da kesilen plitkalar, takmynan 10-20 gün gerek bolar;
(2) kirtubka, galyp, palto we biderek üstler takmynan 20-25 gün dowam eder;
(3) suw çüýşesi medaly 25-30 gün töweregi wagt alar;
(4) Sütün we sütünler takmynan 25-30 gün dowam eder;
(5) basgançaklar, kamin, çüwdürim we heýkeltaraşlyk takmynan 25-30 gün dowam eder;

Nädip kepillik we talap?
Çalyşmak ýa-da bejermek önümçilikde ýa-da gaplamakda ýüze çykan islendik önümçilik kemçiligi ýüze çykanda amala aşyrylar

Gözleg üçin hoş geldiňiz we has köp granit önümi barada web sahypamyza giriň


  • Öňki:
  • Indiki: